Search

... in het onderwijs

De Taalunie signaleert kansen, uitdagingen en problemen die zich in het onderwijs Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname voordoen en adviseert onderwijsbeleidsmakers over hoe ze ermee om kunnen gaan. Daarnaast deelt de Taalunie wetenschappelijke kennis over het onderwijs Nederlands in het kleuter- en basisonderwijs, het voortgezet/secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het (NT2-)volwassenenonderwijs.

Publicatie 'Taalcompetent in het hoger onderwijs'

In de zomer van 2022 publiceerde de Taalunie ‘Taalcompetent in het hoger onderwijs’, een kader voor een taalcompetentieversterkend aanbod aan hogescholen en universiteiten. Het kader werd samen met Nederlandse en Vlaamse experts gemaakt, op vraag van de Nederlandse minister van onderwijs. Ook voor studenten in het hoger onderwijs is het tenslotte belangrijk dat ze kansen krijgen om hun taalcompetentie in het Nederlands te blijven ontwikkelen. Een goede taalcompetentie helpt studenten om te leren, om zichzelf maximaal te ontplooien tijdens hun studie en om hun weg te vinden in de samenleving en in hun toekomstige professionele leven. Daarom is het belangrijk dat alle opleidingen in het hoger onderwijs hun studenten hierin bewust en gericht blijven ondersteunen. Het kader kan daarbij helpen.

Website rijketeksten.org

Op 26 september werd de website rijketeksten.org officieel gelanceerd. Zowel in Brussel als in Zwolle werd daar via een bijeenkomst voor onderwijsprofessionals de nodige aandacht aan besteed. De website biedt een zorgvuldig geselecteerde verzameling teksten voor leerlingen van 6 – 18 jaar, verzameld door een redactieraad die bestaat uit leraren, lerarenopleiders, bibliotheekmedewerkers en leesspecialisten.

Rijke teksten zijn authentieke teksten met een rijk taalgebruik en een heldere structuur, die niet vereenvoudigd zijn voor educatieve doeleinden. Ze zijn overal te vinden: in boeken, kranten, tijdschriften, online, …

Met de website wil de Taalunie tegemoet komen aan de vraag van leraren en lerarenopleiders naar goed tekstmateriaal om in de les te gebruiken, zowel voor de taal- als andere lessen.

Op dit moment staan er zo’n 140 teksten op de website. In de loop van 2023 wordt die verzameling verder aangevuld tot er 300 teksten zijn.

Eerste PONT2-netwerkdag

Op 10 juni vond in het Hof van Liere in Antwerpen de eerste PONT2-netwerkdag plaats. Zo’n 45 beleidsmedewerkers, onderzoekers en onderwijsprofessionals kwamen bij elkaar om gedachten uit te wisselen over actuele thema’s binnen het onderwijs Nederlands. Het initiatief kwam van het Platform Onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede taal (PONT2), dat de Taalunie adviseert over het onderwijs Nederlands binnen het taalgebied. Het PONT2 wilde de thema’s waar het mee bezig is breder delen met hun netwerk. Het programma bestond uit vier sessies over diverse thema’s: de resultaten van de Peil. 

Schrijfvaardigheid, hoe ga je aan de slag met de resultaten van de KOALA-test, werken met rijke teksten en een panelgesprek voor het NT2-onderwijs over van A2 naar B1. Het was een boeiende en gevarieerde dag waarop de deelnemers enthousiast reageerden. Op 23 juni 2023 vindt de tweede editie van de PONT2-netwerkdag plaats.

Instelling nieuwe Taalraad

In september 2022 werd een ‘nieuwe’ Taalraad ingesteld, die de Taalraad Begrijpend Lezen opvolgt. Deze groep van experts verbreedt de focus van leesonderwijs naar taalcompetentie. De Taalraad signaleert uitdagingen en ontwikkelingen en fungeert als klankbord bij de uitwerking van initiatieven ter versterking van het onderwijs Nederlands. Op dit moment werkt de Taalraad aan een actieplan over wat er nodig is om het onderwijs Nederlands zoals beschreven in Iedereen taalcompetent (2017) te doen werken in de onderwijspraktijk. Het actieplan verschijnt in het voorjaar van 2023.

Lancering vernieuwde website NT2-leerdoelen.org

In 2022 werkten de Taalunie, het ITTA van de Universiteit van Amsterdam en het CTO van de KU Leuven samen aan de vernieuwing van de website NT2-leerdoelen.org (voorheen: NT2-beginnersdoelen). Zowel de inhoud als de technische omgeving werden aangepakt en eind 2022 werd het resultaat gelanceerd: een frisse nieuwe online tool waarmee NT2-leerders zelf, of met wat begeleiding, hun leerdoelen kunnen selecteren. De tool bevat een verzameling aan functionele taalleerdoelen, verdeeld over tien leefdomeinen. Leerders kunnen leerdoelen selecteren die voor hen interessant zijn, ordenen op prioriteit en bewaren of printen. 

Zo kunnen ze gedurende een taalleertraject hun eigen voortgang bijhouden. Voor begeleiders en docenten is er een aparte omgeving met handvatten om met leerdoelen aan de slag te gaan, een handleiding, praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar materiaal en meer informatie. De Nederlandse leerdoelenbank is al helemaal vernieuwd, aan de Vlaamse versie wordt de komende tijd verder gewerkt.

Beschrijvingen NT2-landschap Nederland en Vlaanderen

Zowel in Vlaanderen als in Nederland verandert er regelmatig iets in de structuur van het NT2-volwassenenonderwijs. Daarom liet de Taalunie in 2022 beschrijvingen maken van het NT2-landschap in beide delen van het taalgebied. De beschrijvingen geven een actueel overzicht van wet- en regelgeving, verschillende NT2-trajecten, evaluatie en toetsing en betrokken partijen. De beschrijvingen zijn te vinden op de website van de Taalunie.

Cijfers

0

Nieuwe beschrijvingen in HTNO-databank: 34 over basisonderwijs en 25 over voorgezet/secundair onderwijs

0

Bezoekers rijketeksten.org: 20 000 unieke bezoekers

Spring naar de inhoud