Search

2022 uitgelicht

In 2022 zette de Taalunie versterkt, en in nauwe samenwerking met de departementen en ministeries in Nederland en Vlaanderen, in op haar drie kerntaken: de Taalunie verenigt wat Vlaanderen en Nederland delen, de Taalunie verbindt Nederland, Vlaanderen en Suriname in de uitvoering van beleidstaken en de Taalunie versterkt beleid rond taal- en cultuurthema’s. Vanuit die toekomstgerichtheid omarmde de Taalunie in 2022 een veelheid aan uitdagingen.

Kris Van de Poel, algemeen secretaris

Foto: Frank Bahnmüller

Verenigen

In Nederland en Vlaanderen is veel aandacht voor hoe kinderen en jongeren in de toekomst de Nederlandse taal zullen leren en wat dat betekent voor het onderwijs Nederlands – en het taalonderwijs – van de toekomst. In 2022 werkte de Taalunie, in een samenwerking met Stichting NOB en Nuffic, aan de visie Onbegrensd taalleren. Deze visie vormde de aanleiding voor gesprekken met leraren, leerlingen, onderwijsbegeleiders en onderwijsonderzoekers over taalcompetent worden in een steeds internationaler wordende wereld. Het verenigen van deze partijen, en van de vele sterke ideeën die rond taalleren in de toekomst leven, resulteerde in een basis voor toekomstig taalbeleid.

Met een verkenning naar mogelijkheden voor duurzame implementatie van het Actieplan voor een toekomstbestendige en slagvaardige neerlandistiek verenigde de Taalunie in 2022 Vlaanderen, Nederland en de wereld. Binnen het Impulstraject voor de internationale neerlandistiek werden experts en ervaringsdeskundigen wereldwijd samengebracht om samen te werken rond talentontwikkeling van studenten, docenten en onderzoekers, om de neerlandistiek nationaal en internationaal grotere zichtbaarheid te geven en om nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.

Verbinden
Mensen en organisaties met elkaar verbinden door en met het Nederlands is een rol die de Taalunie van harte omarmt. Via het project Begrijpelijke overheidstaal, waarbij in 2022 de nadruk lag op begrijpelijke juridische taal, werden overheid en burger het afgelopen jaar weer wat dichter bij elkaar gebracht. En met adviezen over genderbewust taalgebruik, te lezen op Taaladvies.net, werd ingespeeld op de wens om genderdiversiteit en gelijkwaardigheid ook in de Nederlandse taal te kunnen uitdrukken.

Postcorona-werkbezoeken aan Frankrijk, Suriname, het Verenigd Koninkrijk en afdelingen neerlandistiek in Centraal-Europa onderstreepten het belang van de versterking van het Nederlands in de wereld en brachten het veld en het beleid weer een stapje dichter bij elkaar. In Suriname zagen in 2022 tijdens de Week van het Nederlands heel wat nieuwe initiatieven het licht en werd de Surinaamse literaire Ibis-prijs voor het eerst uitgereikt. In het Caribisch gebied werd de basis gelegd voor het kernnetwerk NVT Carib dat scholen zal ondersteunen bij het vormgeven van onderwijs Nederlands als Vreemde Taal binnen de meertalige Caribische context.

Surinaams minister van onderwijs, wetenschap en cultuur Marie Levens (rechts) en algemeen secretaris Kris Van de Poel (links).

Versterken
Verder versterkte de Taalunie in 2022 ook het taal- en onderwijsbeleid van de Nederlandse en Vlaamse overheid. Speciale aandacht was er voor lezen en de ontwikkeling van de leescompetentie van jongeren. Met de website rijketeksten.org die in 2022 werd gelanceerd, beschikken leerkrachten nu over een hulpmiddel om op een duurzame, kwaliteitsvolle en effectieve manier aan de leesontwikkeling van hun leerlingen te werken en zo invulling te geven aan de hoge ambities die er zijn rond lezen.

Foto: Bart Grietens

Daarnaast versterkte de Taalunie met het kader Taalcompetent in het hoger onderwijs de ambities van de Nederlandse en Vlaamse overheid om álle studenten in het hoger onderwijs kansen te geven om hun taalcompetentie in het Nederlands gedurende hun studie verder aan te scherpen.

Dit is een kleine greep uit de vele initiatieven die de Taalunie in 2022 heeft ontplooid en verder heeft uitgebouwd. Een actief jaar, 2022, waarin we het afstandswerken al voor een stuk achter ons lieten en konden inzetten op persoonlijk contact. Een jaar waarin nieuwe accenten werden gezet en de fundamenten voor toekomstig taalbeleid tot stand kwamen.

Nederlands

Gezamenlijke koers voor het Nederlands 

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. Met Aruba,
Curaçao en Sint-Maarten werken we operationeel samen.

Daarmee zijn alle landen waar het Nederlands een officiële taal is, bij de Taalunie betrokken. Experts op verschillende terreinen verbinden partijen in een groot, internationaal en divers kennisnetwerk. Zo wordt het Nederlands versterkt en krijgen zoveel mogelijk mensen optimaal toegang tot het Nederlands. 

Spring naar de inhoud