Search

... en de mensen

Veranderingstraject

Na de visitatie in september 2021 werd ABDTOPConsult verzocht twee van de zes aanbevelingen verder uit te werken. In mei 2022 leverde ABDTOPConsult na uitvoerige gesprekken met een brede waaier aan betrokkenen een Advies ter versterking van de Nederlandse Taalunie. Hierin formuleren de consultants 17 aanbevelingen om de inrichting en werking van de Nederlandse Taalunie te versterken in lijn met de bedoeling van het Verdrag.

In opvolging daarvan werden knelpunten mbt heldere kaders en procesbeschrijvingen, continuïteit en checks and balances in het management aangepakt met de aanstelling van een hoofd bedrijfsvoering en twee programmamanagers beleidsinnovatie.

Transparantie en openheid naar elkaar werden als belangrijke kernwaarden voor het Algemeen Secretariaat aangeduid, niet alleen voor de inhoud van het werk, maar ook voor de onderlinge verhoudingen, zowel tussen de medewerkers als tussen medewerkers en bestuurder. Onderstaande acties en trajecten werden ingezet ter versterking van deze kernwaarden met zorg voor het welzijn van de medewerkers.

 

  • Waardenoverleg, coaching, persoonlijke trajecten/gesprekken en teamdagen door drie externe adviesbureaus (februari tot juni 2022)
  • (Intercultureel) onderhandelen (februari tot april 2022)
  • Verschillende gesprekken met het personeel over de nieuwe rechtspositieregeling: ophalen input, presentatie en toelichting (mei, september en december 2022)
  • Teamdagen: input voor de gedragsregels verzameld, nieuwe werkwijze besproken en toegelicht (mei tot december 2022)

Arbeidsvoorwaarden 

In 2022 werd samen met externe adviseurs in nauw overleg met de medewerkers van het Algemeen Secretariaat een nieuwe rechtspositieregeling ontwikkeld. De nieuwe rechtspositieregeling is gebaseerd op de CAO Rijk, maar aangepast aan de unieke situatie van de Taalunie. De tekst gaat uit van gelijkwaardige arbeidspakketten voor medewerkers met Belgische en Nederlandse contracten en legt de nadruk op modern en flexibel werkgeverschap. De medewerkers van het algemeen secretariaat hebben een vernieuwde arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen die de rechtspositieregeling van toepassing verklaart op 1 januari 2023.

De afspraken van cao Rijk leidden per 1 juli 2022 tot een loonsverhoging van 3,7% en een eenmalige uitkering van 450 euro. Voor de medewerkers met een Belgische arbeidsovereenkomst zijn door het jaar de indexatieverhogingen toegepast, conform de cao van het geldende paritair comité.  

Preventie 

Het mentale welzijn van de medewerkers stond ook in 2022 centraal. Voor enkele medewerkers die (langer) ziek waren, is in overleg met de arbodienst gepaste begeleiding verdergezet.

Digitalisering

Software blijft een belangrijke pijler in efficiënt samenwerken op afstand. In 2022 heeft de ICT-afdeling ingezet op efficiënte digitale processen. Zo kon de juiste ondersteuning geboden worden voor de hele organisatie op afstand. Bovendien is de basis gelegd om verder te kunnen professionaliseren en moderniseren in 2023 om beter in te spelen op de nieuwe processen die de Rechtspositie 2023 met zich meebrengt. 

Werken na corona

Corona heeft het werken op kantoor voorgoed veranderd. In Den Haag werd het kantoor aangepast aan de nieuwe manier van flexibel samenwerken en mensen ontmoeten. Er zijn vergaderplekken en flexibele werkplekken met zit-sta bureaus of bureaufietsen. In 2023 wordt het kantoor in Brussel aan het nieuwe werken aangepast.

Personeel in cijfers:

medewerkers
0
Belgische nationaliteit
0
Nederlandse nationaliteit
0
Surinaamse nationaliteit
0
vrouwen
0
mannen
0
Spring naar de inhoud